Voortvarend Verder
Het nieuwe, voorgenomen besluit t.a.v. Voortvarend Verder en het eindrapport van de commissie uitvoering Voortvarend Verder zijn te vinden via de link: voortvarend verder

 

Commissie Uitwerking Voortvarend Verder
Vóór de zomervakantie heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Drachten (PGD) een commissie ingesteld om te komen met een voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur van de PGD.
De commissie heeft als opdracht meegekregen om met voorstellen te komen voor één Protestantse Gemeente Drachten met één kerkenraad, een Kleine Kerkenraad en met werkgroepen. Hierbij behoort ook de beoordeling en afweging van wensen en ideeën, aangedragen door de huidige 4 wijkkerkenraden en daar waar mogelijk deze in te passen in een nieuwe structuur, zodat zaken die in wijkverband waardevol worden geacht ook binnen de nieuwe structuur een plek krijgen. Daarnaast moet de commissie komen met voorstellen voor een passende vorm van gemeenteopbouw. Ook de Grote Kerk en de Schakel en het seniorenpastoraat moeten een goede plek krijgen in de nieuwe structuur.
Deze voorstellen moeten uiterlijk 1 juni 2019 voorgelegd zijn aan de Algemene Kerkenraad. De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, Louis Bakker, een vertegenwoordiger namens het College van Kerkrentmeesters, Cor Staal en daarnaast acht vertegenwoordigers van de huidige wijken: Hero van der Veen en Jan Jurjens uit Zuid, Willy Hooijenga en Tjitske de Jager uit West, Aalzen Adema en Linda van der Veen uit Oost en Inge Coes en Aize Veger uit Noord (zie bijgaande foto)
Omdat we met een krap tijdpad werken, zijn we al in juni voortvarend aan de slag gegaan. De sfeer in de groep is erg goed en eensgezind werken we aan onze opdracht. Na een eerste kennismaking en een goede analyse van onze opdracht, hebben we ons gericht op het goed in kaart brengen van de huidige overlegorganen in de wijken en Drachten-breed en vervolgens dit geanalyseerd: welke overeenkomsten vind je in de wijken en ook welke verschillen zijn er. Nu zitten we in de volgende fase, het ontwerpen van een nieuwe structuur. We zijn van plan om vóór de kerstvakantie nog te komen met een nieuwe concept-structuur. Tot nu toe hebben we ervoor gekozen om nog niet over de structuur, met diverse geledingen in onze kerk, te overleggen, maar zodra deze concept-structuur er ligt gaan we in gesprek met groepen in onze kerk, zoals predikanten, CDD, CJD, etc.
Op basis van die gesprekken en rekening houdend met ervaringen in andere Protestantse gemeentes, willen we komen tot de beste structuur voor onze Protestantse Gemeente Drachten. Omdat we de gemeenteopbouw in de nieuwe organisatie van groot belang vinden, gaan we de komende periode in gesprek met een aantal individuele gemeenteleden uit onze kerk. Hierbij gaat het dan vooral over positieve relatie tussen geloven en gemeentezijn.
We hopen van harte dat u, als u daarvoor wordt uitgenodigd, in wilt gaan op onze uitnodiging.

Daarnaast vragen we om uw steun. Hopelijk wilt u ons dragen in uw gebed. Ook staan de leden van de werkgroep altijd open voor goede suggesties en vragen.
Schiet ons gerust aan als u ideeën en of vragen hebt. U bent van harte welkom. Wij kunnen ons werk alleen goed doen als we gedragen worden door uw steun.
De Commissie Uitwerking Voortvarend Verder

Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
Verslag van de ZAM-vergadering op 24 september 2018 De drie moderamina van West, Zuid en Oost zijn bij elkaar gekomen in de Menorah om te kijken of de samenwerking goed gaat.
dhr J. van der Leij heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit “Christenen voor Israël” en
vervolgt met een gedicht van dhr S. de Vries. We kijken hoe het de afgelopen tijd gegaan is. We kijken terug op een mooie startzondag in De Arke.
Er zijn veel positieve reacties gehoord. De opkomst viel een beetje tegen. Misschien zijn er toch mensen weggebleven uit angst dat het te vol zou worden.
Als we kijken naar de bezoekersaantallen van de afzonderlijke kerken dan komen we in totaal op ongeveer 630 mensen.
Alle drie de kerken, De Arke, Zuiderkerk en de Menorah zijn nu zo ingericht dat dat aantal op te vangen is. Niemand hoeft daarvoor thuis te blijven.
De aanvangstijden zijn in deze drie kerken nu ook gelijk. West had vroeger in de winter om 10.00 uur kerk, maar blijft nu ook om 09.30 uur kerken.
De gesprekken over kindernevendienst en oppasdienst komen op gang. We willen dat goed geregeld hebben.
Het herdenken van een overledene gebeurt in de eigen kerk. Maar er zit soms te veel tijd tussen het overlijden en het herdenken.
Dat gaan we oplossen. We gaan onze herdenkingsrituelen inventariseren om te zien wat iedereen in zijn kerk daaraan doet.
De bloemen voor gemeenteleden loopt nu goed. Er is al een proefversie van één kaartje voor alle die kerken. De definitieve versie komt nog.
We willen ook nadenken over wat wij belangrijk vinden om mee te nemen naar die ene kerk waar we toch naar toe gaan.
De commissie van VVV (VoortVarendVerder) is daar natuurlijk ook mee bezig, maar ondertussen kunnen wij wel nadenken over wat wij belangrijk vinden.
Ook blijven we Noord bij onze bijeenkomsten betrekken. Ze krijgen een uitnodiging en het verslag zodat ze op de hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen van ZAM. De ZAM-diensten 2019 zijn niet allemaal samen. Soms worden er twee kerkgebouwen gebruikt om bijzondere diensten te houden.
Het lied voor de dienst wordt gehandhaafd. Waar vroeger een commissie de liederen uitzocht is het nu zo dat we dat aan de dominee die voorgaat over laten.
Hij/zij kan dan een lied uitzoeken dat bij de preek past. Onze voorkeur gaat uit naar een iets minder bekend lied. De vrijwilligersavond wordt ook met zijn
drieën gehouden. Hij wordt daarvoor verplaatst naar 18 januari 2019. Elke wijk levert twee vrijwilligers om dat geheel te organiseren.
De zondagsbrief willen we ook voortzetten. West gaat bespreken of ze daar ook aan mee wil doen. Zij hebben een iets andere opzet.
Er moeten dan ook vrijwilligers komen die mee willen werken daaraan. En het is handig als mensen de brief digitaal willen ontvangen.
Het scheelt heel wat drukkosten. Hij is trouwens ook altijd op de website te lezen. We bekijken nog eens de bijscholing van de BHV-ers en bespreken het
nut van een ontruimingsoefening. U ziet, er komt heel wat aan de orde, maar de wil om er iets moois van te maken is groot.
De sfeer is prima en al pratende wordt het beeld helder waar we naar toe willen en welke hobbels we nog hebben te nemen. Namens de ZAM-vergadering, H. Dorsman, scriba Drachten Oost.

De rollende knikker ZAM
Heeft u dat ook wel eens dat u weet dat er in de toekomst iets gaat gebeuren en voordat u er erg in heeft is het zover. Het principe van de rollende knikker op een schuine baan. Hij lijkt ver weg, maar je hebt niet in de gaten dat hij steeds sneller rolt en ineens is hij er al. Zo gaat het ook met ‘Eén PG Drachten’. We weten dat het eraan komt, maar het lijkt nog ver weg. En toch is het dichterbij dan u denkt. De samenwerking met wijk Zuid is er al heel lang. West is daar dit jaar bijgekomen. Op de Algemene Kerkenraad is besloten dat West, Zuid en Oost alvast gaan samenwerken. In de kerkdiensten is dat het eerst te merken. Denk maar aan de Pinksterdienst in de Zuiderkerk. De ZAM-diensten (ZAM = Zuid, Arke en Menorah) staan in Geandewei. In ZAM-verband vergaderen de moderamina drie keer per jaar. We hebben al een protocol besproken over hoe we het in de diensten gaan doen. Op kerkenraadsniveau gaan we nu praten over wat wij als kerkenraad en dus als wijk belangrijk vinden, als wij in dat grote ZAM-verband en later het nog grotere ‘Eén PGDrachten’ gaan functioneren. Op de eerste gemeenteavond in september 2018 kunt u daarover meepraten. U zult dus wel begrijpen dat “de knikker rolt en steeds sneller gaat rollen”. En om dat u duidelijk te maken kan ik u vertellen dat wij in 2018 een aantal ZAM-diensten hebben, maar in 2019 zullen we bijna iedere zondag een ZAM-dienst hebben. Het gevolg is dus dat u maar één keer in de drie weken in uw eigen kerkgebouw zult zijn. Hoezo bedoelt u “ver weg”? Het komt al aardig dichtbij. Welke diensten blijven apart? In elk geval de doopgedachtenisdienst, kerk-school-gezinsdienst, bevestigingsdienst, laatste zondag kerkelijk jaar. U ziet dat dat er niet veel zijn. Veel gezamenlijke diensten geeft ook weer kansen; bijvoorbeeld om diensten met een speciaal karakter te organiseren. Soms zijn er dan wel twee diensten in twee kerken georganiseerd zodat mensen kunnen kiezen. Na de vakantie gaan we het schema in Geandewei publiceren zodat u op de hoogte bent.
Namens de kerkenraad,
Jan van der Leij en Hans Dorsman

Pinksteren
Zondag 20 mei 2018 (1ste Pinksterdag) is er een geZAMenlijke dienst. Deze dienst vindt plaatst in de Zuiderkerk. Normaliter is er geen KND en oppas in de Zuiderkerk. In overleg met Zuid is afgesproken dat er voor een KND en oppas wordt gezorgd op deze zondag door wijk Zuid. Namens de KND leiding nodig wij alle kinderen en ouders van Oost en West van harte uit in de gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk.

GeZAMenlijke diensten in de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah 2018
De komende tijd gaan we steeds meer geZAMenlijke diensten (Zuid-Arke Menorah) organiseren. In de map kerkdiensten 2018 staat uitgewerkt welke diensten geZAMenlijk zijn en in welke kerk. Voor 2019 zijn we ook al plannen aan het maken. Daar hoort u in de toekomst meer over.
Op 16 mei hebben we weer een geZAMenlijk overleg tussen de drie moderamina gehad met als toehoorder wijk Oase. In de volgende Geandewei kunt u er meer over lezen.

Namens ZAM,
Hans Dorsman, scriba Oost

Kerk(enraad) in beweging, mei 2018
De kerk, als onderdeel van onze samenleving, is altijd in beweging. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde is een vluchtstrook, een rustplaats en een oplaadpunt voor mensen onderweg in het leven. De inhoud van de boodschap van de kerk verandert niet, de omgeving waarin de boodschap actueel is, voortdurend. De bedoeling van God met mensen en deze aarde en de boodschap van liefde van Jezus is ons houvast.
De kerk verandert. Veranderingen die u dagelijks ervaart roepen soms een gevoel van onrust en angst op en dat het niet goed gaat met kerk. Soms lijkt die vindplaats niet meer op een rustplaats en een oplaadpunt voor onderweg.
De kerkelijke organisatie verandert soms door ingrijpende maar toch noodzakelijke stappen. In dat proces probeert de kerkenraad richting te geven aan de veranderingen. Aan processen koppel je graag de juiste mensen om te zorgen voor voldoende bestuurskracht en continuïteit van bestuur.
Ambtsdragers blijven meestal gekoppeld aan een functie voor een vaste periode. Er kunnen valide redenen zijn om er mee te stoppen. Eén is dat de ambtsperiode erop zit. Deze situatie doet zich dit jaar voor. Maar in het VoortvarendVerder-proces moeten een aantal belangrijke adviezen worden opgesteld en beslissingen worden genomen.
Dit is de reden dat Linda van der Veen plaats neemt in de commissie die aan het werk gaat met het Plan van Aanpak voor ‘Eén PGDrachten’. Haar plaats als kerkrentmeester in het College van Kerkrentmeester wordt overgenomen door de Chris de Haan. Het CvK moet op termijn komen met een advies aan de Algemene Kerkenraad over de gebouwenproblematiek. Jan van der Leij neemt de functie van voorzitter van de kerkenraad op zich. Een visie op hoe we kerk willen zijn en hoe dit te realiseren zijn belangrijke onderwerpen voor onze wijk in het VV-proces. Daarnaast ontstaat er een vacature voor de functie voorzitter van de Pastorale Raad die nog moet worden ingevuld.
Formeel wordt deze personele verschuiving in september geeffectueerd, maar binnen de overlegstructuren van verschillende moderamina en kerkenraden wordt nu al nauw onderling samengewerkt aan de overdracht van de functiegebieden.
In het verslag van de Grote Kerkenraad van 5 april heeft u kennis kunnen nemen van dit besluit.
We wensen iedereen Gods zegen toe in de nieuwe functie en de inspiratie van de Heilige Geest. Dat zij zich gedragen mogen voelen door gebeden van de gemeente.
Namen de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Gezamenlijk Moderamen ZAM
Op 20 maart 2018 zijn de moderamina van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah bij elkaar geweest in de Arke om na te denken over de kansen die samenwerking biedt voor de drie wijkgemeentes. Bij het gezamenlijk moderamen van de Zuiderkerk en de Menorah was de Arke ook al eerder aanwezig, omdat er gesproken werd over gezamenlijke diensten in de periode van de zomervakantie.
De eerste bijeenkomst was bedoeld om elkaar te ontmoeten, kennis te maken en te onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen, waarbij wordt uitgegaan van al bestaande verbindingen en het gezamenlijke netwerk.
Daarnaast mogen beslissingen het proces ‘Een PGDrachten’ niet doorkruisen of frustreren.
Naar elkaar uitgesproken intenties moeten eerst worden vastgesteld door de eigen kerkenraden.
Het is dan ook niet vreemd om eerst de mogelijkheden te onderzoeken om de gezamenlijke diensten uit te breiden of anders in te vullen. Het moderamen ZAM heeft ook gesproken over de gezamenlijke viering van Pinksteren in de Zuiderkerk en van de Startzondag in de Arke.
Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in 2019 op een andere manier te kijken naar de invulling van de kerkdiensten en de plaats van de viering.
Verder wordt bij het vervolgoverleg ook een vertegenwoordiger van de Oase uitgenodigd.
Post meeting remark
In het verslag van de Kleine Kerkenraad van de Menorah vindt u ook de discussie naar aanleiding van bovengenoemde bijeenkomst.
Namens ZAM,
Chris de Haan

Nieuwe rubriek: Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
De rubriek is in het leven geroepen om aan te geven welke stappen de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah samen maken in het proces van ‘Eén PGDrachten’.

De vier wijkgemeentes van Drachten zijn onderweg naar één Protestantse Gemeente van Drachten. Dat betekent één organisatie met één Centrale Kerkenraad met werkgroepen maar zonder afzonderlijke wijkgemeentes. De datum dat de organisatie wordt geëffectueerd, is gesteld op uiterlijk medio 2020.
In de aanloop naar die datum gaan de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah nauwer samenwerken. De wijkgemeente van de Oase zit nog in een ander proces en sluit zich zo snel als mogelijk aan bij het proces van ‘Eén PGDrachten’.

Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten

Ga naar boven